Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci akce 

"Kalová koncovka pro ČOV Otaslavice"

cov kal

 

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

sdh2021

 

Projekt obnovy se uskutečňuje za finanční
podpory Olomouckého kraje

sv jan

oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

--------------------------------

 Olomoucký kraj
finančně přispěl na pořízení

Automatického Externího Defibrilátoru
včetně příslušenství.

 aed

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

hadice

eu zp


Olomoucký kraj finančně přispěl na  stavbu "Přírodní koupací biotop Otaslavice"koupaliste


Olomoucký kraj finančně přispěl na stavbu"Rekonstrukce komunikace pod  bytovkou Otaslavice -2"

 částkou 500 000,-Kč

chudobinec

 


Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.


hasici2017

Logo kraje na web

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

Co je orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je:

 • obecní úřad Otaslavice
 • obecní úřad s rozšířenou působností = Prostějov
 • krajský úřad
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tomuto úřadu se také říká OSPOD.

OSPOD:

 • chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj,
 • dohlíží na to, aby byly děti v bezpečí,
 • zastupuje dítě u soudu, aby byla chráněna jeho práva.

V čem může OSPOD pomoci?

Na Obecní úřad Otaslavice se mohou přijít poradit rodiče s dítětem, ale i dítě samotné. Na obecním úřadu vám pracovníci poradí, kam se obrátit s řešením své situace.

Na obecním úřadu s rozšířenou působností - Prostějov - najdete přímo oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Tam jsou sociální pracovníci, kteří mají na starosti pomoc dětem a jejich rodinám.

OSPOD pomáhá rodičům:

 • s výchovou dítěte,
 • s péčí o dítě,
 • s péčí o domácnost,
 • s bydlením,
 • jak vyjít s penězi,
 • se školou dítěte,
 • při rozchodu či rozvodu s partnerem,
 • při řešení rodinných problémů.

Na obecním úřadu s rozšířenou působností je také kurátor pro mládež. Ten pomůže Vašemu dítěti, pokud:

 • má problémy s chováním,
 • nechodí do školy,
 • pije alkohol nebo bere drogy,
 • páchá trestnou činnost.

Dítě mimo vlastní rodinu

Pokud je dítě v rodině týrané, zneužívané nebo zanedbávané, pomůže tuto situaci řešit OSPOD. V případě, že je dítě nadále v ohrožení, mají pracovníci OSPOD právo navrhnout soudu odebrání dítěte z rodiny, pokud dítě není v bezpečí. Dítě je pak v pěstounské rodině nebo v ústavu. Pokud je dítě v pěstounské rodině nebo v ústavu, pracovník OSPOD ho alespoň jednou za 3 měsíce navštěvuje. Sleduje, jak se dítěti daří a pomáhá, aby se dítě mohlo vrátit domů. OSPOD také vyhledává zájemce o pěstounství a připravuje je na výkon pěstounské péče.

Obecní úřad, kam se můžete obrátit o radu:

Obecní úřad Otaslavice

Adresa

Otaslavice 343

798 06 okr. Prostějov

Telefonní číslo:

582 370 721; 725 131 146; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otaslavice.cz

(webové stránky obecního úřadu)

Úřední hodiny – kdy je možné obecní úřad navštívit:

Pondělí:        07,30 – 17,00

Úterý:          07,30 – 15,00

Středa:        07,30 – 16,30

Čtvrtek:       07,30 – 15,00

Pátek:         07,30 – 12,00

 

OSPOD - všeobecně

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a jeho činnosti

Sociálně právní ochrana dětí se zaměřuje na děti:

- které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní

  povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,

- na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní

  vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,

- které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte

  opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění

  v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců,

- které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými

  za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,

- které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných

  za jejich výchovu, - pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity,   že  nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje.

1.   Oddělení sociálně právní ochrany dětí při výkonu samostatné působnosti města na úseku sociálně právní ochrany dětí zajišťuje tyto úkoly:

 

 •  Vyhledává děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
 •  Působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.
 • Projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově.
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních podle zákona o rodině, pokud projednání nedostatků

          ve výchově nevedlo k nápravě.

 •  Zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku.
 • Sleduje, zda je zamezováno přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje

          a výchovy ohrožující.

 • Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování

          nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů (např. dávky státní sociální podpory,

           hmotné nouze, důchodového pojištění apod.)

 • Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku
 • Činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
 • Vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.
 • Spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

 

2.     Oddělení sociálně právní ochrany dětí při výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí vykonává tyto činnosti:

 

- Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

- Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte

   a při péči o dítě zdravotně postižené.

- Pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných,

  sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.

- Poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc

  související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména

  v otázkách výchovy dítěte.

- Rozhoduje:

a) o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, s výjimkou osvojení dítěte do ciziny nebo z ciziny, přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte,

b) o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem.

- Sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiných osob než rodičů, navštěvuje tyto rodiny.

- Poskytuje a zprostředkovává poradenskou pomoc osobám, které mají zájem stát se

osvojiteli nebo pěstouny.

- Podává soudu návrhy (podněty) na opatření na ochranu dětí:

a) na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují o své dítě zájem,

b) na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu,

c) na stanovení dohledu nad výchovou dětí,

d) na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,

e) na svěření dítěte do péče do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení.

- Zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku.

- Ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny je povinen neprodleně podat návrh soudu na vydání předběžného opatření.

- Sleduje výkon ochranné a ústavní výchovy.

- Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování jejich působení na děti.

- Vykonává funkci opatrovníka a poručníka, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce.

- Vykonává funkci opatrovníka nezletilého žadatele o udělení azylu podle zákona o azylu.

- Vydává a odnímá pověření k zřízení a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti.

- Zajišťuje agendu zvláštního orgánu statutárního města

- Komise pro sociálně právní ochranu dětí.

- Navštěvuje děti,

a) které jsou umístěné v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy,

b) které matka opustila ihned po narození nebo dítě, které rodiče předali bez rozhodnutí soudu do péče jiné osoby,

c) které byly svěřeny do péče jiné osoby na základě rozhodnutí soudu podle ustanovení § 45 zákona o rodině, v které byly svěřeny do preadopční nebo pěstounské péče a bydlí mimo obvod působnosti města jako obce s rozšířenou působností, a to v termínech stanovených zákonem.

- Navštěvuje rodiče dětí umístěných v ústavních zařízeních v termínech stanovených zákonem a je jim nápomocno při řešení jejich problémů a vytváří vhodné prostředí pro možný návrat dítěte k rodičům.

- Ukládá pokuty za správní delikty a přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

- Spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

Oddělení sociální prevence

vykonává činnosti v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zejména u dětí, které vedou zahálčivý nebo nemravný život

spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, opakovně se dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte

koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky spolupracuje s Probační a mediační službou v oblasti výkonu trestu obecně prospěšných prací, vykonává funkci protidrogového koordinátora, vykonává činnosti na úseku ochrany práv národnostních menšin, včetně práv a integrace příslušníků romské komunity, zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost komise prevence kriminality, zřízené radou města, pomáhá jí v činnosti a zajišťuje činnost tajemníka této komise. Koordinuje a zajišťuje spolupráci s odbornými institucemi, právnickými a fyzickými osobami, podílejícími se na programech prevence kriminality, zejména s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra a krajským úřadem, koordinuje a zajišťuje vedení evidence a výdej receptů a žádanek pro předpis léčiv obsahujících návykové látky.

 Kontakty : Město Prostějov

Stížnosti na výkon sociálně-právní ochrany dětí OÚ 

 

 Pomoc Ukrajině

 Seznam kontaktů

 Leták podpory CZ   Leták podpory UK   Info pro nezletilé starší 15 let