Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci akce 

"Kalová koncovka pro ČOV Otaslavice"

cov kal

 

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

sdh2021

 

Projekt obnovy se uskutečňuje za finanční
podpory Olomouckého kraje

sv jan

oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

--------------------------------

 Olomoucký kraj
finančně přispěl na pořízení

Automatického Externího Defibrilátoru
včetně příslušenství.

 aed

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

hadice

eu zp


Olomoucký kraj finančně přispěl na  stavbu "Přírodní koupací biotop Otaslavice"koupaliste


Olomoucký kraj finančně přispěl na stavbu"Rekonstrukce komunikace pod  bytovkou Otaslavice -2"

 částkou 500 000,-Kč

chudobinec

 


Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.


hasici2017

Logo kraje na web

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

 

1. NÁZEV

Obec Otaslavice, se sídlem Otaslavice 343, 798 06


 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Právním základem současného postavení obce Otaslavice je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Obec Otaslavice je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě  zákona.

Obec Otaslavice má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených   zákonem.

Obec Otaslavice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

 Organizační struktura

                     

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH, ZŘIZOVANÝCH, ŘÍZENÝCH A JINÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU POVNNÝM SUBJEKTEM ZŘÍZENY NEBO JSOU NAVÁZÁNY NA ROZPOČET POVINNÉHO SUBJEKTU

Základní  škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice, Otaslavice 117;

www.zsjf.otaslavice.cz

Český svaz včelařů

Klub vojenské historie

SDH Otaslavice

Sokol Otaslavice

Myslivecké sdružení Otaslavice

Římskokatolická farnost Otaslavice

Kynologický klub Otaslavice

Zájmové sdružení žen Otaslavice

 

 

 4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 
 

 Kontaktní spojení

          4.1 Kontaktní poštovní adresa

Otaslavice 343, 798 06  Otaslavice

         4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

          Otaslavice 343, 798 06  Otaslavice

       

           4.3 Úřední hodiny

   •PO:07:30 - 17:00
   •ÚT:07:30 - 15:00
   •ST:07:30 - 17:00
   •ČT:07:30 - 15:00
   •PÁ:07:30 - 12:00

·         4.4 Telefonní čísla

pevná linka:        582 370 721

       mobilní telefon:   725 136  544 a 725 131 146

           

·         4.5 Čísla faxu

           582 372 240

·         4.6 Adresa internetové stránky

http://www.otaslavice.cz

·         4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

- zasláním e-mailové zprávy na adresu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

Všeobecná pravidla elektronického podání:


1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


3. Pokud by bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy:
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


3. Kontrola datové zprávy:
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se nepotvrzuje.


Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

·         4.8 Další elektronické adresy

  

Marek Hýbl

starosta                                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ing. Mojmír Sokol 

Ing. Vladimír Ambros                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

místostarostové                                  

Marie Gernešová                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

účetní

Marie Štefková                                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

matrikářka

Hana Hynková                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

administrace

Knihovna                                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                           

 

 

 5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 002423701/0100     + účel platby

 6. IČ

IČ: 00288586 

 7. DIČ

DIČ: CZ 00288586 

8. DOKUMENTY

 
 Usnesení.
 Zápisy ze zasedání zastupoitelstva obce Otaslavice. 
 
 
 
 
 
 

8.1. Seznam hlavních dokumentů: Úřední deska

Organizační řád   Jednací řád Otaslavice     Řád veřejného pohřebiště Otaslavice Územní plán,

Vyhlášky a nařízení 

8.2. Rozpočet:

 Rozpočet 2022 příjmy        Rozpočet 2022 výdaje

 Rozpočet 2021 příjmy        Rozpočet 2021 výdaje

 Rozpočet 2020 příjmy      Rozpočet 2020 výdaje

 Rozpočet 2019 příjmy      Rozpočet 2019 výdaje

 Rozpočet 2018 příjmy      Rozpočet 2018 výdaje 

 Rozpočet 2017 příjmy      Rozpočet 2017 výdaje 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Obecné informace – tel: 582 370 721

www.otaslavice.cz

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ


  

12. FORMULÁŘE

Plná moc  

Plná moc

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les;

Žádost o povolení kácení dřevin

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Návrh na zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Žádost o přidělení domovního čísla:

Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR

 formuláře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě

13. POPISY POSTUPŮ

popisy postupů - návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky)

14. PŘEDPISY

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

Zákon  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 301/2001 o matrikách, jménu a příjmení

Zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Vyhláška  359/2011 ČÚZK o základním registru územní identifikace 

Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník

Zákon č. 21/2006 Sb.,  o ověřování shody opisu  nebo kopie s litinou a o ověřování pravosti podpisu

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

 Zákon č. 352/2001 Sb.,  zákon o užívání státních symbolů

dokumenty : elektronicky:              www.mvcr.cz

          

14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 Evidence právních předpisů 

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  

 15.2 USNESENÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ  

  

16. LICENČNÍ SMLOUVY

 

16.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV

*V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.*

16.2 VÝHRADNÍ LICENCE

*V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.*

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 
 

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

 
Výroční zpráva za rok 2019
 
Výroční zpráva za rok 2018
 

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zráva za rok 2016

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.