eu zp

_________________

Olomoucký kraj finančně přispěl na  stavbu "Přírodní koupací biotop Otaslavice"

koupaliste

_________________

 Olomoucký kraj finančně přispěl na stavbu " Rekonstrukce komunikace pod  bytovkou Otaslavice -2"

________________

Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.

hasici2017

___________________

Projekt obnovy sochy Panny Marie v Otaslavicích se  uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje. 

socha marie

__________________

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 30 000,-Kč na Oslavy 130 let založení SDH Otaslavice, konané 19.6.2016 v Otaslavicích.

 _________________

centrala

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení zásahové jednotky elektrocentrálou.
_______________________
Olomoucký kraj finančně přispěl

na realizaci stavby

"Otaslavice-splašková kanalizace v části obce Aleje"

Logo kraje na web

__________________

 

 

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

Poskytování informací, příjem podání dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

 

Důvod a způsob založení

Obec Otaslavice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

 

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou -viz kontakty- nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

 

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 3,00 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

 Výroční zprávy:

Rok 2012  

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 

ROK 2017

  

Přijaté žádosti v roce 2018

       

   1. Žádost přijata dne:  25.05.2018

      Žádost vyřízena dne:  28.05.2018

     Obsah žádosti: Mapování investičních plánů obce na rok 2017          

      Odpověď

                                  

Přijaté žádosti v roce 2017

 

 1. Žádost přijata dne:  22.02.2017    

    Žádost vyřízena dne:  23.02.2017 

    Obsah žádosti: Mapování investičních plánů obce na rok 2017

     Odpověď

2. Žádost přijata dne: 27.03.2017

    Žádost vyřízena dne 31.03.2017

    Obsah žádosti: Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci

    Odpověď

3. Žádost přijata dne: 19.06.2017 

   Žádost vyřízena dne : 20.06.2017

   Obsah žádosti: Informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017

   Odpověď

4. Žádost přijata dne: 07.07.2017

   Žádost vyřízena dne : 17.07.2017

   Obsah žádosti: Informace o vstupu nové obalové společnosti na trh

   Odpověď

 

5. Žádost přijata dne: 16.08.2017

   Žádost vyřízena dne : 17.08.2017

   Obsah žádosti: Škodliví ptáci v obci

   Odpověď

 

6. Žádost přijata dne: 11.09.2017

   Žádost vyřízena dne : 13.09.2017

   Obsah žádosti: Sociální bydlení v obci

   Odpověď

 

 

Přijaté žádosti v roce 2016

 1. Žádost přijata dne:      29.01.2016

    Žádost vyřízena dne:   22.02.2016

    Obsah žádosti: Mapování investičních plánů obce na rok 2016

     Odpověď 

 

2. Žádost přijata dne:      13.07.2016

    Žádost vyřízena dne:   14.07.2016

    Obsah žádosti:     Informace k narušení veřejného pořádku s provozem loterií

   Odpověď

 

 

Přijaté žádosti v roce 2015

 

1. Žádost přijata dne:   12.01.2015

    Žádost vyřízena dne:   12.01.2015

    Obsah žádosti: Mapování investičních plánů obce na rok 2015

    Odpověď

2. Žádost přijata dne:   14.04.2015

    Žádost vyřízena dne:   16.04.2015

    Obsah žádosti: Informace o využívání právního informačního systému

    Odpověď 

 

 Přijaté žádosti v roce 2014

 

1. Žádost přijata dne:   14.05.2014  

    Žádost vyřízena dne:   05.06.2014

    Obsah žádosti: Mapování investičních plánů obce na rok 2014

    Odpověď

 Přijaté žádosti v roce 2013

 

1. Žádost přijata dne: 21.08.2013

   Žádost vyřízena dne: 28.08.2013

   Obsah žádosti: Informace k firmě poskytující služby v oblasti nakládání s odpady.

   Odpověď

 

2. Žádost přijata dne: 11.10.2013

   Žádost vyřízena dne: 11.10.2013

   Obsah žádosti: Dotaz na vyčleněné plochy pro volební plakáty.

   Odpověď

 

3. Žádost přijata dne: 10.11.2013

   Žádost vyřízena dne: 12.11.2013

   Obsah žádosti: Složení zastupitelstva obce včetně politického zaměření.

   Odpověď