Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci akce 

"Kalová koncovka pro ČOV Otaslavice"

cov kal

 

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

sdh2021

 

Projekt obnovy se uskutečňuje za finanční
podpory Olomouckého kraje

sv jan

oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

--------------------------------

 Olomoucký kraj
finančně přispěl na pořízení

Automatického Externího Defibrilátoru
včetně příslušenství.

 aed

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

hadice

eu zp


Olomoucký kraj finančně přispěl na  stavbu "Přírodní koupací biotop Otaslavice"koupaliste


Olomoucký kraj finančně přispěl na stavbu"Rekonstrukce komunikace pod  bytovkou Otaslavice -2"

 částkou 500 000,-Kč

chudobinec

 


Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.


hasici2017

Logo kraje na web

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

Poskytování informací, příjem podání dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

 

Důvod a způsob založení

Obec Otaslavice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

 

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou -viz kontakty- nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

 

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 3,00 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

 Výroční zprávy:

Rok 2012  

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 

ROK 2017

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

ROK 2021

 

Přijaté žádosti v roce 2022

 

1. Žádost   přijata dne:  06.01.2022

     Žádost vyřízena dne:  06.01.2022

     Obsah žádosti: Informace k odběru energií

     Odpověď:

 

Přijaté žádosti v roce 2021

 

 2. Žádost přijata dne:  30.03.2021

     Žádost vyřízena dne:  06.04.2021

     Obsah žádosti: 5 G sítě

     Odpověď:

 

 1. Žádost přijata dne:  03.01.2021

     Žádost vyřízena dne:  03.01.2021

     Obsah žádosti: Počet daňových exekucí

     Odpověď:

 

Přijaté žádosti v roce 2019

 

 1. Žádost přijata dne:  20.08.2019

      Žádost vyřízena dne:  27.08.2019

     Obsah žádosti: Nabídka ve smyslu veřejných zakázek

      Odpověď

 

Přijaté žádosti v roce 2018

 

 2. Žádost přijata dne:  21.11.2018

      Žádost vyřízena dne:  28.11.2018

     Obsah žádosti: Kastrační program

      Odpověď

       

   1. Žádost přijata dne:  25.05.2018

      Žádost vyřízena dne:  28.05.2018

     Obsah žádosti: Vývoj nákladů na GDPR          

      Odpověď

                                  

Přijaté žádosti v roce 2017

 

 1. Žádost přijata dne:  22.02.2017    

    Žádost vyřízena dne:  23.02.2017 

    Obsah žádosti: Mapování investičních plánů obce na rok 2017

     Odpověď

2. Žádost přijata dne: 27.03.2017

    Žádost vyřízena dne 31.03.2017

    Obsah žádosti: Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci

    Odpověď

3. Žádost přijata dne: 19.06.2017 

   Žádost vyřízena dne : 20.06.2017

   Obsah žádosti: Informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017

   Odpověď

4. Žádost přijata dne: 07.07.2017

   Žádost vyřízena dne : 17.07.2017

   Obsah žádosti: Informace o vstupu nové obalové společnosti na trh

   Odpověď

 

5. Žádost přijata dne: 16.08.2017

   Žádost vyřízena dne : 17.08.2017

   Obsah žádosti: Škodliví ptáci v obci

   Odpověď

 

6. Žádost přijata dne: 11.09.2017

   Žádost vyřízena dne : 13.09.2017

   Obsah žádosti: Sociální bydlení v obci

   Odpověď

 

 

Přijaté žádosti v roce 2016

 1. Žádost přijata dne:      29.01.2016

    Žádost vyřízena dne:   22.02.2016

    Obsah žádosti: Mapování investičních plánů obce na rok 2016

     Odpověď 

 

2. Žádost přijata dne:      13.07.2016

    Žádost vyřízena dne:   14.07.2016

    Obsah žádosti:     Informace k narušení veřejného pořádku s provozem loterií

   Odpověď

 

 

Přijaté žádosti v roce 2015

 

1. Žádost přijata dne:   12.01.2015

    Žádost vyřízena dne:   12.01.2015

    Obsah žádosti: Mapování investičních plánů obce na rok 2015

    Odpověď

2. Žádost přijata dne:   14.04.2015

    Žádost vyřízena dne:   16.04.2015

    Obsah žádosti: Informace o využívání právního informačního systému

    Odpověď 

 

 Přijaté žádosti v roce 2014

 

1. Žádost přijata dne:   14.05.2014  

    Žádost vyřízena dne:   05.06.2014

    Obsah žádosti: Mapování investičních plánů obce na rok 2014

    Odpověď

 Přijaté žádosti v roce 2013

 

1. Žádost přijata dne: 21.08.2013

   Žádost vyřízena dne: 28.08.2013

   Obsah žádosti: Informace k firmě poskytující služby v oblasti nakládání s odpady.

   Odpověď

 

2. Žádost přijata dne: 11.10.2013

   Žádost vyřízena dne: 11.10.2013

   Obsah žádosti: Dotaz na vyčleněné plochy pro volební plakáty.

   Odpověď

 

3. Žádost přijata dne: 10.11.2013

   Žádost vyřízena dne: 12.11.2013

   Obsah žádosti: Složení zastupitelstva obce včetně politického zaměření.

   Odpověď