Vyhláška č. 4/1996

 

O chovu zvířat na území obce Otaslavice

 

 

 

Obecní zastupitelstvo v Otaslavicích schválilo dne  28. června 1996 v souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst. 1f zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

 

Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti fyzických osob (občanů) chovajících, držících nebo vlastnících zvířata a včely (dále jen chovatel) na území obce Otaslavice.

 

Čl. 2.

Obecná ustanovení

 

 1. Na území obce Otaslavice je možné chovat zvířata, pokud jejich chov není v rozporu s platnými zákony a touto vyhláškou.
 2. Chovatel může držet pouze takový počet zvířat, kterému je schopen zajistit všechny nutné podmínky chovu, tj. podmínky pro ošetřování, výživu, napájení, čistotu, pohyb a dobrý zdravotní stav zvířat.
 3. Zvířata musí být chována v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání.
 4. Chov nesmí způsobovat hygienické, veterinární a zdravotní závady, narušovat veřejný pořádek a životní prostředí.
 5. Jestliže chov nesplňuje zásady této vyhlášky nebo jiné obecně závazné předpisy a chovatel závady na vyzvání a na vlastní náklady neodstraní, Obecní rada v Otaslavicích svým rozhodnutím chov omezí nebo zakáže.

 

 

Čl. 3

Povinnosti chovatele

 

 1. Chovatel je povinen zabezpečit na vlastní náklady všechny nutné podmínky pro chov zvířat.
 2. Chovatel je povinen zabránit volnému pohybu zvířat na veřejném prostranství, jejich vnikání na cizí pozemky a ohrožování na obtěžování občanů, zvláště dětí, volně pobíhajícími zvířaty.
 3. Chovatel je povinen znečištění způsobená zvířetem na veřejném prostranství neprodleně odstranit
 4. Chovatel je povinen neprodleně ohlásit každé podezření vzniku nakažlivých chorob nebo jiného hromadného onemocnění zvířat Okresní veterinární správě a zabezpečit náležitou léčbu zvířat.
 5. Chovatel je povinen umožnit na požádání pracovníků státní správy nebo pracovníka obecního úřadu přístup k chovatelskému zařízení a strpět jeho ohledání.
 6. Těla uhynulých zvířat je chovatel povinen ihned likvidovat na vlastní náklady prostřednictvím Veterinární asanační služby. Je zakázáno odkládat uhynulá zvířata na skládku tuhých domovních odpadů nebo pohodit na území obce.
 7. Na veřejném prostranství se smějí zvířata pohybovat pouze v doprovodu chovatele bezpečně pod jeho kontrolou, na vodítku, s náhubkem.
 8. V případě poranění člověka zvířetem je chovatel povinen zajistit neprodleně vyšetření zvířete veterinárním lékařem.

 

Čl. 4

Regulace a usměrnění chovu

 

Důvodem regulace je zajištění veřejného pořádku, hygienické a zdravotní nezávadnosti prostředí obce a vhodného prostředí pro zvířata.

 1. Není dovoleno chovat a držet zvířata v objektech, v nichž jsou společná zařízení pro děti, provozovny veřejného stravování, provozovny a sklady potravinářské výroby a obchodu, ubytovny, pokud nemají oddělené vchody.
 2. Vodění a venčení psů a ostatních zvířat je zakázáno do prostor, kde je zakázán chov a držení zvířat, na dětská hřiště a pískoviště, sportovní hřiště, hřbitov a případně na místa označená upozorněním obecního úřadu, na zákaz vodění psů.
 3. Chov velkých hospodářských zvířat (koní, skotu, prasat, ovcí, koz apod.) je posuzován dle zvláštních předpisů pro zemědělskou prvovýrobu. Avšak z hlediska vlivu na životní prostředí v obytné zástavbě  obce musí se i chov velkých hospodářských zvířat dít v souladu s touto vyhláškou.
 4. Chov psů, koček a podobných drobných vyzírat v bytech a soukromých objektech je možný, pokud není v rozporu s obecně platnými předpisy a touto vyhláškou.ů
 5. Rozsah a velikost jednotlivých chovů zvířat nesmí přesáhnout únosnou míru zátěže životního prostředí, narušení sousedských vztahů nepříjemnými pachy, hlukem apod.
 6. Obecní rada v Otaslavicích si v jednotlivých případech vyhrazuje právo rozhodnout o omezení nebo zákazu chovu, přičemž se bude řídit výsledkem místního šetření, ke kterému může přizvat zástupce Okresní hygienické stanice, Okresní veterinární správy, případně další odborníky. Současně bude brát v úvahu věcná stanoviska účastníků řízení.

 

 

Čl. 5

Chovatelská zařízení

 

 1. Zařízení pro chov musí odpovídat hygienickým veterinárním a bezpečnostním předpisům.
 2. Chov zvířat může být provozován v takovém zařízení, které je k tomu stavebně určeno a schváleno.
 3. Chovatelské zařízení musí odpovídat chovanému druhu a počtu zvířat.
 4. Veškeré odpady musí být likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Jímky a hnojiště musí být vhodně umístěny a řešeny v souladu s platnými předpisy.

 

Čl. 6

Odchyt toulavých zvířat

 

 1. Výskyt toulavých zvířat zaznamená obecní úřad na základě upozornění občanů.
 2. Za toulavé zvíře je považováno takové, které se pohybuje na veřejném prostranství nebo na cizích pozemcích bez doprovodu chovatele, delší dobu opakovaně.
 3. Obecní úřad místním rozhlasem vyzve majitele k zajištění toulavého zvířete. Pokud nedojde k nápravě, vydá Obecní úřad pokyn k provedení od chytu tohoto zvířete. Odchyt provádí Veterinární asanační služba za přítomnosti pověřeného zástupce Obecního úřadu a to na náklady majitele.
 4. O vydání odchyceného zvířete majiteli rozhodne veterinární lékař, předloží-li majitel potvrzení o uhrazení nákladů na odchyt, a uhradí-li poplatek za ošetření a ustájení zvířete.
 5. Body 3 a 4 budou uplatňovány po zavedení Veterinární asanační služby v Prostějově.

 

Čl. 7

Závěrečné ustanovení

 

 1. Chovatel provozující chov zvířat související s podnikatelskou činností je povinen před zahájením si vyžádat závazný posudek Okresní veterinární správy a Okresního hygienika.
 2. Tato vyhláška se nevztahuje na specifické podmínky chovu zvířat v rámci výstav, chovných svodů a výkonnostních zkoušek k těmto chovných svodů a výkonnostních zkoušek. K těmto akcím musí být vyžádán souhlas OHS a OVS.
 3. Kontrolu chovu zvířat jsou oprávněni provádět, přičemž se prokazují služebním průkazem, pracovníci orgánů státní správy (OHS a OVS) a pověření pracovníci Obecního úřadu.
 4. Chovatelé zvířat, kteří zvířata chovají v rozporu s touto vyhláškou, jsou povinni do tří měsíců od účinnosti této vyhlášky odstranit veškeré závady nebo chov likvidovat.

 

Čl. 8

Sankce

 1. Za toulavé zvíře bude majiteli uložena pokuta až do výše 500 Kč za jednotlivý případ.
 2. Porušení této vyhlášky je přestupkem, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

 

Čl. 9

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. července 1996.

 

Vyhláška byla vyvěšena dne 1. července 1996

Vyhláška byla sejmuta dne 15. července 1996

 

 

Zástupce starosty                                                              Starosta

Bombík      Vlad.                                                               Dolák Jar.