Vyhláška č. 1/1997

 

 

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

 

     Obecní rada Obce Otaslavice se podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1, zák. ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, usnesla dne 23.6.1997 vydat tuto

 

Obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

 

Tato vyhláška upravuje použití koeficientu jímž se násobí základní sazba daně z nemovitostí, § 11 odst. 1 písm. b, zák. 338/Sb a to u:

 

-         staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží.

 

Článek  2

 

Podle § 11 odst. 3 b a odstavce 1 písm. b zák. Č. 338/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů se pro celou obce

 

Stanoví koeficient 1,5

 

 

Článek 3

 

Touto vyhláškou se ručí obecně závazná vyhláška č. 2/1996.

 

Článek 4

 

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 9. července 1997 a účinnosti dne 1.1.1998.

 

 

Zástupce starosty                                            Starosta:  Jar. Dolák

Vlad. Bombík

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 24. června 1997

Sňato: 9. července 1997